ГРАМОТА
Польського короля Стефана Яцьку Бутовичу на відбудову містечка Брусилова і надання Брусилову магдебурзького права. Року 1585

Стефан, Божою милістю король Польський, знайомимо цим листом нашим всіх взагалi i кожного зосібна, кому те відати належить. Постав перед нами уроджений Яцько Бутович, хорунжий землi Київської котрий за листом дозволом нашим у власному маєтку своєму, в землі і повіті Київськім розташованім, названим Брусилiв, збудував там коштом і накладом своїм для вiдсiчi неприятеля панств наших замок, під нім містечко під назвою Брусилiв. Коли вже почало немало людей селитися (у мiстечку) за вторгненням потроєкратним неприятельським у панства наші в тамті краї прикордонні, від татар містечко дуже спустошене. Пiдданих там того мiстечка самих iз маєтностями їхніми в руки неприятельськi забрано. Для чого він (Бутович) знову те містечко своє Брусилiв заселити i до лiпшого якнайлучшого благополуччя привести бажаючи, просити волi на дванадцять лiт надати намислив, просити нас про те, а6и ми на те позволивши, для скоршого i повнішого заселення людей в тому, надали право запровадити ярмарки і торги зі всякими вольностями за звичаєм iнших міст наших, а также право міське Магдебурзьке. А тим всім мешканцям у тому мiстечку Брусилові, першим осiлим i тепер осiдаючим, i там мешкаючим мiщанам надати вольності пивоваріння, медуситiння, горiлки палiння та iнших шинкувань. Також сiллю, воском, шкурами, лоєм та iншими всiлякими товарами i купiвлями мiщанам того мiстечка його Брусилова (дозволити) в Короні і панства наших, до неї належних, вільно і безмитно торгувати, купчити і гендлювати…
А так ми, хотячи добра Речi Посполитiй i пожитки пiдданих наших примножити, там те місто (Брусилiв) спустiле людьми заселити, бачачи слушне прохання його (Бутовича), з Ласки нашої королівської і за порадою панiв райцiв наших, а особливо маючи на увазi спустошення тамтого маєтку Брусилова вiд татар, аби пiсля такого спустошення заселення людьми i скорiша заможнiсть прийти змогли .. в тім прирiчнiм його мiстечку Брусилові надаєм цим листом нашим право Магдебурзьке. Так як i в iнших містах наших тим Магдебурзьким правом мiщани i мешканцi того мiстечка (Брусилова) всякого роду люди перед війтом і урядом міським, призначеними паном їхнім дідичем, за всiлякi речi судитися i справлятися мають. До того теж надаєм і постановляєм в тому містечку Брусилові ярмарок кожного року один на свято…. , а торг кожного тижня… Вільно також всiлякого стану людям i купцям, з якими б то не було товарами i купiвлями на той ярмарок через дві неділі без всіляких поборів митників наших вільно безмитно торгувати, купчичи і гендлювати на вічні часи.
Над те ще прирічні міщани і мешканці того містечка Брусилова, котрі там осядуть і осідать мають, не будуть повинні нам і до скарбниці нашої власної ніяких повинностей платити до дванадцяти літ волі, тому містечку Брусилову наданої. Вищепойменований Яцько Бутович… і потомки його, як із торгів і ярмарків, у тому містечку Брусилів запроваджених і наданих, всіляки доходи й пожитки від всіляких речей і товарів і купівель на себе брати, так тими вольностями і правдами, з ласки нашої у тому містечку Брусилові наданих навічно, користуватися так і тим способом, як і інші князі панове і жителі панства наших Корони Польського і Великого князіства Литовського і землі Волинської такими правами і вольностями користуватися…
Дано у Варшаві на сеймі вільнім Короннім, дня сімнадцятого, місяця лютого, року 1585, а королювання нашого дев´ятого.
Стефан Рекс.